Headshot of Zhijian Wu

Zhijian Wu

Chair & Professor
Department: Department of Mathematical Sciences
Office: CDC-08 801
Mail Code: 4020
Phone: 702-895-1618
Fax: 702-895-4343
Email: zhijian.wu@unlv.edu